Forsøg – den eneste måde at foretage det rigtige fodervalg på

For ethvert fiskeopdræt er det vigtigt at træffe den rigtige beslutning om det optimale foder til opdrætsbetingelserne samt den ønskede produktion for det specifikke opdræt. Foderforsøg på opdrætsniveau er den eneste måde at foretage det rigtige fodervalg på. Det kan BioMar hjælpe med.

­


Traditionelt er det informationer fra foderleverandørernes kataloger og personale, suppleret med opdrætterens egne erfaringer, der ligger til grund for valg af fodertype og fodringsstrategi. Men disse oplysninger er ofte ikke tilstrækkelige til at foretage et relevant valg for et bestemt opdræt og dets produktionsmål.

To forskellige fodertyper kan have næsten identiske varedeklarationer, og foderproducenter kan bruge næsten identiske argumenter om foderkvaliteten. Men i praksis vil foderets ydelse ikke være identisk. De oplysninger, der er nødvendige for at træffe det rigtige valg, bør derfor inkludere resultater af omhyggeligt udførte forsøg.

BioMar foretager regelmæssigt foderforsøg, også kaldet benchmarkforsøg. På denne måde kan vi sammenligne vores forskellige fodertyper og foder fra andre leverandører. Vi gør det både under kontrollerede forhold på en af vores foderforsøgsenheder, men også under kommercielle opdrætsbetingelser.

Foder skal testes under ensartede betingelser

Et forsøg starter altid med en homogen gruppe fisk, hvilket betyder fisk af

samme genetiske stamme og størrelsesklasse. Som en tommelfingerregel skal fiskene mindst fordoble deres vægt i løbet af et foderforsøg, før forsøget kan godkendes som værende gyldigt.

Opdrætsenhederne – dvs. bure, damme, kanaler eller tanke – skal være ens med hensyn til størrelse, form og vandkvalitet, inklusiv iltindhold og vandmængde.

For at vandkvaliteten kan være identisk i alle enheder, skal disse modtage deres vandforsyning fra samme kilde – hvis de er på land – eller i samme grad være eksponeret for havstrømmen – hvis de er til havs.

Desuden bør enhederne, der modtager samme forsøgskode (kode A” eller kode ”B”), ikke placeres i rækkefølge. Hvis en enhed med forsøgskode ”A” for eksempel er placeret før enheden med forsøgskode ”B”, skal fiskene i de næste enheder fodres i omvendt rækkefølge, dvs. ”B” før ”A”. Når der er tale om flere forsøgskoder, kan man også anvende en opsætning efter tilfældighedsprincippet.

Find det rette foder for dig

Mindst to enheder for hver forsøgskode

Det er nødvendigt at have mindst to enheder (bure/damme/kanaler/tanke) for hver prøvekode for at opnå et statistisk sikkert resultat. Ved at bruge to eller flere enheder for hver forsøgskode vil variationen i resultaterne give en ide om prøvens spredning og pålidelighed. Tre enheder for hver kode er endnu bedre, men sjældent gennemførligt på opdrætsniveau.

Nøjagtighed, opmærksomhed og registrering er vigtigt for et vellykket forsøg

Det er vigtigt for behandlingen og evalueringen af forsøgsresultaterne, at alle observationer er blevet registreret. BioFarm kan hjælpe med at etablere registreringsordninger, der er egnet til forsøg på ethvert opdræt. Når det drejer sig om vejning af fisk ved begyndelsen og afslutningen af forsøget, måling af daglig fodring samt indsamling og registrering af døde fisk, er behovet for nøjagtighed indlysende.

Men i situationer, hvor det bliver nødvendigt at afvige fra den oprindelige plan, er nøjagtighed lige så vigtigt. Stop ikke forsøget, blot fordi der sker noget uventet. Registrer, hvad der er sket, og kontakt om nødvendigt BioFarm for at diskutere, hvilke foranstaltninger der evt. er nødvendige.

Det er også vigtigt at registrere mindre åbenbare forskelle mellem forsøgsenhederne. Dette gælder for alle aspekter af det daglige arbejde og fiskenes adfærd så som appetit og fiskenes bevægelser i vandet osv. Det kan også være nyttigt at registrere observationer vedrørende fækaliernes konsistens, sedimentmængder og eventuelle partikler i vandet.

Det er ofte muligt at justere for eventuelle fejl under behandlingen af forsøgsdata. Men det er imidlertid kun muligt, hvis alt er blevet registreret korrekt.

Registreringskrav

Det er meget vigtigt at registrere og holde information for hvert enkelt forsøgsenhed separat. Tallene bør f.eks. ikke sammenlægges for hver fodertype. Værdien af forsøget reduceres betydeligt, hvis informationerne ikke registreres separat – og i tilfælde af at en prøveenhed skal tages ud, vil forsøget ikke blive kompromitteret så meget, hvis data registreres på enhedsniveau.

Under forsøget bør den daglige registrering omfatte:

  • Foderforbrug

  • Døde fisk (kg eller antal)

  • Vandtemperatur

  • Observationer vedrørende vejr, nedbør, forurenet vand, fiskeadfærd, sygdom, mængde og eventuelt tekstur af fækalier mv.


Valg af foderstrategi under forsøget

Det er vigtigt, at valget af foderstrategi for forsøget er baseret på en vurdering af de kriterier, der er vigtige for den ønskede produktion. Kriterierne kan være et ønske om at opnå et af følgende:

  • En lav foderkvotient (FCR)

  • En høj vækstrate (daglig vækstrate – DGR)

  • Laveste omkostning pr. kg produceret fisk

  • Minimal næringsudledning

Hvis målet er lav FCR og/eller minimal næringsudledning, er det vigtigt at udnytte foderets potentiale maksimalt. Fiskene bør derfor gives lige præcis nok foder til at undgå foderspild, eller med andre ord skal fodringen holdes på et restriktivt niveau. Det er dog vigtigt at undgå give for lidt foder, da dette vil resultere i forøget FCR, da en uforholdsmæssig mængde af det tildelte foder vil blive brugt til vedligeholdelse.

Fodringsstrategien i forsøg, der sammenligner forskellige fodertyper, er at give fiskene den samme mængde energi om dagen for de forskellige fodertyper. Denne strategi kaldes isokalorisk fodring. Hvis det pågældende foder er fra forskellige producenter, kan måden, hvormed det angivne energiindhold i foderet beregnes, variere, men grundlaget skal være at sammenligne mængden af fordøjelig energi i foderprodukterne.

Hvis formålet er at bestemme den laveste pris pr. kg vækst, er fodringsstrategien den samme, som når målet er at opnå lav FCR.

Hvis det primære mål er at maksimere den samlede produktion, ville det være relevant at øge mængden af foder, selvom det ville resultere i en lidt dårligere FCR.

Hvis målet er at maksimere væksten, skal mængden af foder omtrent svare til fiskenes appetit. Under disse omstændigheder kan en vis mængde foderspild være acceptabelt.

BioFarm – BioMar’s team af tekniske rådgivere

Selvom BioMar ikke har ressourcer til at deltage i den daglige registrering i opdrætsforsøg, er BioMar’s team af tekniske rådgivere, BioFarm, tilgængelige med råd og vejledning til kunder, der ønsker at udføre foderforsøg. Denne hjælp kan f.eks. bestå af hjælp til forsøgsdesign eller resultatberegning, og det vil normalt kræve, at resultaterne stilles til rådighed for BioMar. Adgang til forsøgsdata bidrager til vores løbende indsats for at forbedre foderpræstationen under forskellige opdrætsforhold.

BioMar tilbyder formularer til anvendelse i forbindelse med forsøg. Ved at følge disse formularer kan man være sikker på ikke at glemme relevante oplysninger!