Vores Løfte

BioMar afgav et løfte til vores planet og dens befolkning med en række ambitiøse mål, der skal hjælpe med at genoprette vores miljø og samtidig gøre det muligt for menneskeheden at trives.

Klimaindsats

BioMar er en frontløber hvad angår emissionsreduktion inden for vores branche, og vi forpligtede os til Science Based Targets-initiativet (SBTi), der tilpasser vores driftsmål til 1,5 °C-strategien for at afbøde klimaforandringerne.

Denne forpligtelse blev markeret med vores vedtagelse af kortsigtede mål for 2030, et afgørende skridt for at igangsætte fremtidige bæredygtighedsresultater. Vi vil revurdere, hvordan vi på troværdig vis kan fastsætte et langsigtet netto-nul-mål baseret på erfaringerne fra den kortsigtede masterplan.

Da disse mål er i overensstemmelse med 1,5 °C-strategien, understreger det vores lederskab og engagement i denne globale udfordring.

­


Milepæle i 2023

 • BioMars samlede drivhusgasaftryk (GHG): 1,91 ton CO2/ton foder (-11,9 % fra baseline 2020)  

 • Scope 1 & 2 SBTi-status: -15,3 % fra baseline 2020 (markedsbaseret tilgang)  

 • Scope 3 SBTi-status: -12,5 % fra baseline 2021  

 • Opnået scope 1 og 2 emissionsreduktioner gennem teknologiske løsninger med lavt kulstofindhold og brændstofoptimering.  

 • Opnået scope 3 reduktioner gennem strategiske indkøbs- og leverandørforbedringsprogrammer

Download vores milepæle for Klimaindsatsen 2023 (EN)

Målsætninger for 2030

 • Reducere BioMar’s samlede drivhusgasaftryk (GHG) fra foder med 1/3 inden 2030  

 • Opfylde vores videnskabeligt baserede mål gennem Science Based Targets-initiativet (SBTi) i overensstemmelse med de reduktioner, der kræves for at holde den globale opvarmning under 1,5 °C 

 • Vi forpligter os til at reducere den absolutte udledning af GHG i scope 1 og 2 med 42 % inden 2030 fra basisåret 2020 

 • Vi forpligter os til at reducere den absolutte udledning af GHG i scope 3 fra indkøbte varer og tjenesteydelser, upstream og distribution med 30 % inden 2030 fra basisår 2021 

 • Ambition om at opnå netto-nul udledning inden for vores egne aktiviteter inden 2045, fra basisår 2020 

Cirkulær og Genoprettende

Hos BioMar handler vi indenfor vores ansvarsområder. Vi fremmer og opfodrer genoprettende praksis i vores forsyningskæde og vi har opsat mål for minimumsniveauer af cirkulære og genoprettende ingredienser.  

BioMar anser råvarer, der stammer fra biprodukter og affaldsstrømme, for at være cirkulære. Vi forsøger at adskille foderforsyningskæderne, fra kilderne, der er i direkte konkurrence med fødevarer til mennesker.  

Vi definerer genoprettende ingredienser som råvarer, der i væsentlig grad ændrer balancen mellem økosystemernes påvirkninger og menneskelige produktionssystemer. Målet er at fremme nettopositive miljømæssige resultater sammenlignet med tidsbegrænsede relevante benchmarks.  

­


Milepæle i 2023

 • 29% cirkulære og/eller genoprettende ingredienser  

 • Indsendt manuskripter til videnskabelige tidsskrifter for at forbedre biodiversitetsdækningen af vores genoprettende metode.  

 • Annonceret nyt partnerskab med den franske leverandør af insektmel Agronutris, der omfatter mange års langsigtet samarbejde med producenter af insektmel med særligt fokus på udnyttelse af substrater med lav værdi (biprodukter).  

 • Rekordlav FFDR på 0,67 opnået gennem generelt lavere inklusion af marine ingredienser, større andel af afskær fra fiskeindustrien og flere nye partnerskaber lanceret inden for cirkulære marine biprodukter. 

 • Samarbejde med nøgleleverandører om at fremme genoprettende praksis, herunder regenerativt landbrug 

 • Avanceret videnskabelig samarbejde med flere firmaer, der arbejder med fermentering baseret på cirkulære råvarerne høj bæredygtighed. 

Download vores Cirkulære & Restorative Milepæle 2023 (EN)

Målsætninger for 2030

 • 50% cirkulære og genoprettende ingredienser i vores foder inden 2030  

 • Vi forsøger at adskille foderforsyningskæderne fra direkte konkurrence med fødevarer til menneskeligt forbrug 

 • Øge brugen af cirkulære ingredienser  

 • Øge brugen af genoprettende ingredienser  

 • Årlig rapportering om overholdelse af hotspot råvarer  

 • Øget evidensbaseret gennemsigtighed 

Aktiver mennesker

Hos BioMar engagerer vi os aktivt i hele vores værdikæde, da vi mener, at vi kan skabe en vidtrækkende indvirkning på verden gennem kapacitetsopbygning, som er kernen i alle modstandsdygtige samfund.

Vi tilbyder kurser og udviklingsprogrammer til medarbejdere, opdrættere og lokalsamfund. Vi engagerer os aktivt i tredjeparts forbedringsprogrammer for opdræt og fiskeri og i initiativer til forbedring af leverandører. Gennem disse initiativer sigter vi mod at aktivere 100.000 mennesker årligt inden 2030.

Vi fremmer menneske- og arbejdstagerrettigheder gennem initiativer som ansvarlig løn og mangfoldighedsmål. Gennem innovation skaber vi foder til akvakultur, der gør det muligt for folk at træffe sundere og mere bæredygtige fødevarevalg. Vi fortsætter vores engagement ved at deltage aktivt i den offentlige debat om bæredygtig ernæring.

­


Milepæle i 2023

 • Mere end 45.000 mennesker blev påvirket af vores kapacitetsopbygningsinitiativer 

 • 97% af arbejdsstyrken får en løn, der svarer til eller er højere end en leveløn, hvilket er et lille fald fra 98% i 2022 

 • Blandt vores medarbejdere har vi en net promoter score (NPS) på 49, hvilket er en stigning fra 45 i 2022. Det placerer BioMar blandt de 10% bedste produktionsvirksomheder 

 • Det underrepræsenterede køn i ledelsen steg fra 26 % til 27 %. Generelt er der 21 % kvinder i den samlede arbejdsstyrke. 34 % af alle nyansatte ledere var kvinder 

 • Arbejdsgruppen for Vestafrika blev lanceret gennem Global Round Table for at forbedre fiskeriets ESG-påvirkninger.  

 • BioMar bidrog til en social revision af indvirkningen fra den marine ingrediensindustri i Senegal og Mauretanien. 

Download vores Enable People-milepæle 2023 (EN)

Målsætninger for 2030

 • 100.000 mennesker er direkte og indirekte engageret i kapacitetsopbygnings initiativer årligt inden 2030  

 • Alle lønninger skal være over niveauet for leveløn  

 • 100% ligelig progression gennem karriereniveauer  

 • 100% ligeløn 

Resultater (24)

  Face your challenges!

  The young generation of eel farmers is energetic and proud.

  Udforsk

  Life is always risky

  Exploiting the potential of fish farming is complex.

  Udforsk

  I am proud of my own product!

  Chris Huisman was not born into fish farming.

  Udforsk

  Flexibility is an absolute must

  The young generation of fish farmers is fully aware that it requires a flexible and entrepreneurial belief to cope with the ups and downs that come with animal husbandry.

  Udforsk

  Always keep moving forward

  Fish farming in difficult times requires an open mindset based on agility and flexibility.

  Udforsk

  You must be crazy to farm eel!

  Young fish farmers have an optimistic approach to their endeavours. Jan Götting is one of them.

  Udforsk

  Initiatives for the preservation of European eel

  Artificial reproduction of European eel has not yet been successful in scalable volumes.

  Udforsk

  Fiskeopdræt har mange facetter

  Det danske fiskeopdrætserhverv samledes til BioMar Opdrættermødet i 2024 for at lade sig inspirere.

  Udforsk

  BioMar forpligter sig på den mest ambitiøse vej til nettonuludledning

  BioMar er den første globale fiskefoderleverandør, som tiltræder 1,5 °C-målet mod nettonuludledning i henhold til Science Based Targets initiative (SBTi).

  Udforsk

  BioMars CO₂-mål godkendes som "de mest ambitiøse"

  BioMar er den første globale fiskefoderleverandør, som tiltræder 1,5 °C-målet mod nettonuludledning i henhold til Science Based Targets initiative (SBTi).

  Udforsk

  Vi påtager os ansvaret

  De råvarer, BioMar indkøber, kommer fra hele verden og fra meget forskellige miljøer.

  Udforsk

  Ansvarligt indkøbte råvarer

  BioMar har adskillige måder at sikre, at deres råvarer er sikre og indkøbt ansvarligt.

  Udforsk