Αναλαμβάνοντας την ευθύνη

Η περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά υπεύθυνη συμπεριφορά δεν αποτελεί μόνο εταιρική δέσμευση του Ομίλου BioMar, αλλά και υποχρέωση των προμηθευτών μας. Η ομάδα έγκρισης, ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των προμηθευτών μας (SAAT) εξασφαλίζει μια ανθεκτική, σταθερή και αειφορική εφοδιαστική αλυσίδα πίσω από κάθε τροφή BioMar που προσφέρουμε στους πελάτες μας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι πρώτες ύλες που αγοράζει η BioMar προέρχονται από αειφορικές πηγές σε ολόκληρο τον κόσμο και από διαφορετικά περιβάλλοντα. Για τον Όμιλο BioMar, έχει ζωτική σημασία να εξασφαλίζουμε ότι κάθε πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στις τροφές BioMar παράγεται και παραδίδεται με υπευθυνότητα και ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες. Για τον σκοπό αυτό, ο Όμιλος BioMar έχει συστήσει την ομάδα έγκρισης, ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των προμηθευτών («SAAT»), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι προμηθευτές μας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ομίλου και ότι η διαχείριση του αντικτύπου μας αφορά ολόκληρη την παγκόσμια και πολύπλοκη εφοδιαστική αλυσίδα.

Τι ειναι η SAAT;

Η ομάδα έγκρισης, ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των προμηθευτών («SAAT») του Ομίλου BioMar είναι αρμόδια για τη συνολική έγκριση και τον έλεγχο των προμηθευτών, καθώς και για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των τροφών BioMar. Η ομάδα SAAT εφαρμόζει μια σταθερή και υψηλής ποιότητας διαδικασία έγκρισης τόσο για τους προμηθευτές όσο και για τις πρώτες ύλες, με βάση τον κώδικα συμπεριφοράς και την πολιτική εφοδιασμού του Ομίλου BioMar.

Όλοι οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλλονται στη διαδικασία έγκρισης προμηθευτών, η οποία περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την αξιολόγηση της διαδικασίας παραγωγής, τον καθορισμό του επιπέδου διαπίστευσης και την εκτίμηση κινδύνων για τις πρώτες ύλες, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της ασφάλειας των τροφίμων. Ο Όμιλος BioMar συνάπτει συμβάσεις μόνο με εγκεκριμένους προμηθευτές και αγοράζει μόνο εγκεκριμένες πρώτες ύλες, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και τον μετριασμό των κινδύνων. Αυτές οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία και με πολύ μεγάλη προσπάθεια τόσο από τις τοπικές και τις παγκόσμιες ομάδες εφοδιασμού όσο και από τα τμήματα ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων και άλλα τμήματα που συμμετέχουν στο πλαίσιο αυτό.

Τα τμήματα προμηθειών του ομίλου, ενημερώνουν διαρκώς τη βάση δεδομένων προμηθευτών και πρώτων υλών. Οι υφιστάμενοι προμηθευτές και οι υπάρχουσες πρώτες ύλες αξιολογούνται ετησίως και τα απαιτούμενα έγγραφα επικαιροποιούνται συνεχώς καθόλη τη διάρκεια του έτους. Ο επιτόπιος έλεγχος είναι ένα σημαντικό μέτρο για την παρακολούθηση και την εξασφάλιση της συμμόρφωσης των προμηθευτών μας προς τις πολιτικές και τα πρότυπα του Ομίλου BioMar. Κάθε χρόνο, οι ομάδες επιθεώρησης διενεργούν περίπου 15-20 παγκόσμιους και αρκετούς τοπικούς ελέγχους με τη συνδρομή πεπειραμένων μελών του προσωπικού της BioMar. Καθένας συμβάλλει στο δικό του πεδίο εμπειρογνωσίας, όπως εφοδιασμός, ασφάλεια τροφίμων, ποιότητα, αειφορία και εφοδιαστική αλυσίδα.

Για να υποστηρίξει το έργο της ομάδας SAAT, ο Όμιλος BioMar εφαρμόζει επί του παρόντος μεθοδολογία συντονισμού αειφορικών λύσεων με σκοπό να βελτιώσει τους μηχανισμούς έγκρισης και ελέγχου και να διευρύνει σε βάθος τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα κάθε πρώτης ύλης που εισέρχεται στα συστήματα της.

Αναληψη ευθυνων

Ο Όμιλος BioMar είναι παγκόσμια δύναμη που δραστηριοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό προϋποθέτει την ανάληψη ευθυνών για τη σταθερή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εξασφάλιση θετικής επίδρασης στα τοπικά οικοσυστήματα καθώς και στις τοπικές κοινότητες. Η BioMar αγωνίζεται να ανταποκριθεί στην ευθύνη αυτή και να ενθαρρύνει άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στην εφοδιαστική αλυσίδα προκειμένου να ενεργούν κατά τον ίδιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ένα αειφορικό μέλλον