Ουκ εν τω πολλώ το ευ

Οι εκτροφείς ψαριών μπορούν να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιώντας λιγότερη τροφή. Στη BioMar, η έννοια της απόδοσης συνδυάζει τη βελτιστοποίηση των τροφών των ψαριών με την κάλυψη, χωρίς συμβιβασμούς, τόσο των διατροφικών αναγκών των ψαριών όσο και των στόχων της παραγωγής. Αυτό ωφελεί αφενός τους εκτροφείς ψαριών και τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και αφετέρου το περιβάλλον.

­


Οι τροφές των ψαριών περιέχουν άζωτο (N) και φωσφόρο (P), συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη των ψαριών. Ωστόσο, οι υπερβολικές ποσότητες αζώτου και φωσφόρου οδηγούν σε κακή ποιότητα υδάτων. Και, δεδομένου ότι η ποιότητα των υδάτων επηρεάζει το υδάτινο περιβάλλον καθώς και τα αποτελέσματα των παραγωγών, όσο λιγότερη τροφή χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ψαριών, τόσο το καλύτερο.

Συντελεστησ μετατρεψιμοτητασ τησ τροφησ (FCR)

Ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής (FCR) είναι ένας δείκτης απόδοσης που χρησιμοποιείται συχνά στην εκτροφή ψαριών καθώς και σε άλλες εκτροφές ζώων και εκφράζει την αναλογία εισροών - εκροών.

Εικόνα: Υπολογισμός FCR -Τρόπος υπολογισμού του FCR

Μολονότι το βέλτιστο FCR εξαρτάται από αναρίθμητους παράγοντες – π.χ. ποιότητα νερού, θερμοκρασία, διαχείριση δεξαμενής - οι περισσότεροι εκτροφείς ψαριών επιδιώκουν να ελαχιστοποιούν το FCR και παράλληλα να καλύπτουν, χωρίς συμβιβασμούς, τις διατροφικές ανάγκες των ψαριών και τους στόχους της παραγωγής τους. Δεδομένου ότι όλα τα υπόλοιπα παραμένουν ίδια, οι καινοτόμες τροφές ψαριών βοηθούν τους εκτροφείς να μειώνουν το FCR. Η σύγχρονη τεχνολογία και οι νέες γνώσεις δίνουν τη δυνατότητα στη BioMar να παρασκευάζει τροφές ψαριών υψηλής απόδοσης με το ελάχιστο FCR.

Χάρη στον χαμηλό FCR, οι εκτροφείς ψαριών μπορούν να παράγουν ψάρια με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα με τη χρήση μικρότερης ποσότητας τροφής.

Το χαμηλό FCR έχει ως αποτέλεσμα:

  • Χαμηλή εκροή αζώτου και φωσφόρου

  • Καλύτερη ποιότητα υδάτων

  • Μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις