Προστατεύουμε τη ζωή στο νερό

Τα αλιευτικά αποθέματα των θαλασσών κινδυνεύουν. Πρέπει να προστατεύσουμε καλύτερα τους ωκεανούς μας ώστε να διατηρήσουμε τα παγκόσμια αλιευτικά αποθέματα των θαλασσών και να συμβάλλουμε στη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης.

­


Ο όμιλος BioMar καταβάλλει προσπάθεια ώστε να επιτύχει τον στόχο αειφόρου ανάπτυξης 14 των Ηνωμένων Εθνών και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ασκούν πίεση στους ωκεανούς μας, όπως η υπεραλίευση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η επιδείνωση του παράκτιου ευτροφισμού.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η βιολογικά μη αειφόρος αλιεία έχει τριπλασιαστεί. Αυτό συνιστά μείζονα απειλή για το παγκόσμιο μερίδιο των θαλάσσιων ιχθυαποθεμάτων και για τους ωκεανούς μας.

Αειφορικεσ τροφεσ για υδατοκαλλιεργειεσ

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που πλήττουν το θαλάσσιο οικοσύστημα στο σύνολό του, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διατήρηση και η αειφορική χρήση των ωκεανών

και των πόρων τους. Στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, οι αειφορικές τροφές ψαριών συμβάλλουν προς τον σκοπό αυτό. Ο όμιλος BioMar έχει τη δυνατότητα να παράγει τροφές ψαριών που:

  1. Καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των ψαριών και μειώνουν την εξάρτηση από τους σπάνιους θαλάσσιους πόρους.

  2. Δίνουν στους παραγωγούς τη δυνατότητα να παράγουν περισσότερα ψάρια από αυτά που χρησιμοποιούνται στις τροφές των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας (FIFO<1), γεγονός που καθιστά την υδατοκαλλιέργεια πιο αειφόρο από ποτέ.

Συνεπώς, οι παραγωγοί ψαριών που χρησιμοποιούν τις τροφές της BioMar μπορούν να μετριάσουν τις επιπτώσεις της υπεραλίευσης και να προστατεύσουν τη ζωή στο νερό.

http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture

Τι σημαίνει FIFO;

FIFO (Fish In - Fish Out, δηλαδή Εισερχόμενα Ψάρια - Εξερχόμενα Ψάρια) είναι ένας δείκτης που εκφράζει την απόδοση της υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με τα θαλάσσια ψάρια που χρησιμοποιούνται για τις τροφές ψαριών και τα εκτρεφόμενα ψάρια.

­

BioMar pracuje nad realizacją wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Więcej informacji znaleźć można na stronie: https://www.un.org/sustainabledevelopment/