Våre prinsipper

Ved å anvende våre verdier i hele verdikjeden av fôrproduksjon, skaper vi verdier på en pålitelig og ansvarsfull måte og opprettholder en sunn bedriftskultur i hele organisasjonen. Vi har forpliktet oss til å drive ansvarsfullt og bærekraftig, samtidig som vi skaper et sunt og motiverende arbeidsmiljø.

Vårt samfunnsengasjement

Fremme menneskerettigheter

Å respektere og fremme menneskerettighetene er avgjørende for å leve opp til vårt formål. Alle må kunne leve et verdig liv og bli behandlet med respekt. Menneskerettighetene er grunnlaget for vårt engasjement for innovasjon, samarbeid, bærekraft og resultater.

Sikre helse, sikkerhet og kvalitet

Det følger et stort ansvar innen helse, sikkerhet og kvalitet når man driver en organisasjon, i alle ledd av selskapets verdikjede. Som en industribedrift er det førsteprioritet at ansatte skal være trygge og friske på jobb, og alle ansatte skal komme tilbake til familiene sine uten skader.

Forpliktelse overfor planeten vår

Vårt engasjement for klima og miljø strekker seg langt utover selskapets kjerneområde. Når alt kommer til alt, har vi bare én planet. Globale klimautfordringer kan ikke løses alene. Som en global industriaktør er vi en del av en større innsats styrt av FNs bærekraftsmål (SDG). Dette er en stor dugnad, der partnerskap og innovasjon er nøkkelen til suksess.

Våre etiske retningslinjer

The Right Way beskriver hvordan BioMar arbeider internt og i verdikjeden for sjømat.

Last ned våre retningslinjene

God forretningsetikk

Konkurranse ønskes velkommen

Åpen og fri konkurranse skaper innovasjon. Vi mener at det å være i en bransje med sterke konkurrenter styrker vårt overordnede mål om å gjøre vårt aller beste og dermed opprettholde vår sterke posisjon i markedet. Derfor fremmer vi aktivt en kultur der alle ansatte og ledere vet hvordan de skal legge til rette for et rettferdig samarbeid med alle våre interessenter.

Beskyttelse av BioMars interesser

Alle som er ansatt i BioMar, må ivareta selskapets interesser som en del av sine arbeidsoppgaver. Vår forretningsmodellen gir de ansatte full frihet, og med denne friheten følger også ansvar. Derfor understreker vi viktigheten av å unngå interessekonflikter og samtidig stole på de ansattes dømmekraft.

Sensitiv informasjon og personvern

Vi forventer at alle i BioMar-familien beskytter sensitiv forretningsinformasjon og personopplysninger. Vi forvalter store data våre systemer og ber medarbeidere om å beskytte informasjonen i henhold til relevant offentlig lovgivning. Det er svært viktig for oss å beskytte ansattes personopplysninger, og derfor har vi implementert GDPR og retningslinjer for informasjonskapsler i alle våre virksomheter.


­

Varsling

Hvis noen av BioMars ansatte eller tredjeparter mener at det har forekommet brudd eller mistanke om brudd på offentlige lover, våre etiske retningslinjer, våre retningslinjer eller standarder, bør du bruke BioMar sin varslingslinje.
Dette er en konfidensiell tjeneste som leveres av et uavhengig selskap - Got Ethics - der enhver arbeidstaker eller tredjepart kan melde inn bekymringer.
Informasjonen du gir, vil bli levert til Schouw & Co (eierne av BioMar Group) av Got Ethics gjennom varslingssystemet på konfidensiell basis. Du kan velge om du vil oppgi navnet ditt eller ikke.
Alle rapporter som mottas via BioMar Speak-Up Line behandles konfidensielt av en komité. Hvis en bekymringsmelding er relatert til noen av komiteens medlemmer, vil de naturligvis ikke være involvert i behandlingen av saken.
Vi vil heller motta en rapport om noe som viser seg å ikke være et problem, enn å gå glipp av et problem fordi det ikke blir rapportert.
Ingen toleranse for gjengjeldelse
Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du sier ifra eller ber om råd. BioMar tolererer ikke gjengjeldelse mot noen som rapporterer et problem eller bistår i en etterforskning.
Det krever mot å si fra, ta opp en bekymring og be om hjelp, og noen ganger er det frykten for andres reaksjoner som holder oss tilbake. Ethvert tilfelle av gjengjeldelse mot en ansatt eller en tredjepart som melder fra om et problem, skal rapporteres.
Vær oppmerksom på at bevisste falske anklager ikke tolereres. Å rapportere et problem vil heller ikke frita en ansatt eller tredjepart fra konsekvensene av egen forsømmelse.
Alle rapporter vil bli undersøkt innen 30 dager, og vi vil legge frem en handlingsplan for å løse problemet innen 60 dager.

Speak-Up Line

Gi oss beskjed hvis du mistenker brudd på våre etiske retningslinjer, retningslinjer eller lover.

Send inn henvendelse
BioMar Speak-Up Line er ikke en nødtjeneste. Vennligst ikke bruk nettstedet til å rapportere hendelser som utgjør en umiddelbar trussel mot liv eller eiendom. Rapporter som sendes inn via denne tjenesten, vil kanskje ikke bli besvart umiddelbart.
Hvis du trenger øyeblikkelig hjelp, må du kontakte de lokale nødetatene og/eller myndighetene.