Vårt løfte

BioMar har gitt et løfte og satt ambisiøse mål som skal bidra positivt til miljøet og samtidig sikre god velferd og helse.

Klimatiltak​

BioMar skal være i førersetet når det kommer til reduksjon av karbonavtrykket i vår bransje. Vi har tatt ord til handling, og satt mål som sørger for at vi reduserer det totale utslippet av klimagasser. ​

Våre ambisiøse mål er i henhold til 1,5°C-målet. Som er hva klimaforskere har definert som nødvendig for å nå målene i Parisavtalen. Gjennom Science Based Targets-initiative (SBTi) er våre mål vitenskapsbasert og etterprøvbare.​

Det er en oppfordring fra FN at næringslivs- og industriledere setter mål for utslippsreduksjon. Vi har satt utslippsmål for hele selskapet i tråd med vitenskapelig metoder for å sikre at vi er netto nullutslipp senest i 2050. ​

Fôret utgjør en betydelig andel av karbonavtrykket til akvakulturnæringen, derfor vil våre kunder dra direkte nytte av reduksjonen i sitt eget karbonavtrykk. ​

­


Milepæler i 2023

 • BioMars totale utslipp av klimagasser fra fôr: 1,91 tonn CO2/tonn fôr (-11,9 % fra baseline 2020) 

 • Scope 1 & 2 SBTi: -15,3 % fra baseline 2020  

 • Scope 3 SBTi: -12,5 % fra baseline 2021 

 • Oppnådde utslippsreduksjoner i scope 1 og 2 gjennom teknologiske lavkarbonløsninger og drivstoffoptimalisering 

 • Oppnådde reduksjoner i scope 3 gjennom strategiske innkjøps- og leverandørforbedringsprogrammer 

Last ned våre milepæler for Klimatiltak 2023 (EN)

Mål for 2030​

 • Redusere BioMars totale klimagassavtrykk fra fôr med 1/3 innen 2030 

 • Vitenskapsbaserte mål gjennom Science Based Targets-initiativet (SBTi) 

 • I tråd med reduksjonene som kreves for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C 

 • Scope 1 og 2: Netto-null i vår egen virksomhet innen 2045, med utgangspunkt i 2020​ 

 • 4,2 % årlig absolutt mål for reduksjon av klimagassutslipp (Scope 1 og 2)​ 

 • Scope 3-reduksjon med 30 %, med utgangspunkt i 2021 

Sirkulære og restorative​

I BioMar tar vi grep innenfor våre ansvarsområder. Vi oppmuntrer og stimulerer til gjenopprettende praksis i leverandørkjeden vår, og vi har satt mål om 50% sirkulære og gjenopprettende ingredienser innen 2030.​

BioMar anser råvarer som stammer fra biprodukter og avfallsstrømmer som sirkulære. Vi etterstreber å utelukkende benytte råvarer som ikke er i direkte konkurranse med mat til humankonsum​.

Vi definerer gjenopprettende ingredienser som råvarer som i betydelig grad bedrer det totale miljøavtrykket. Målet er å stimulere til råvareproduksjon som har en netto positiv miljøeffekt, sammenlignet med relevant og sammenlignbar referanse.

­


Milepæler i 2023

 • 29% sirkulære og/eller gjenopprettende ingredienser​ 

 • Sendt inn manuskripter til vitenskapelige tidsskrifter for å forbedre dekningen av biologisk mangfold for Restorative-metoden vår 

 • Nytt samarbeid med den franske leverandøren av insektmel, Agronutris. Som bygger på mange års langsiktig samarbeid med produsenter av insektmel, med spesielt fokus på å utnytte substrater med lav verdi (biprodukter) 

 • Rekordlav FFDR på 0,67 oppnådd gjennom generelt lavere innblanding av marine ingredienser, høyere andel avskjær og flere nye partnerskap innen sirkulære marine biprodukter  

 • Partnerskap med viktige leverandører for å fremme gjenopprettende praksis, inkludert regenerativt landbruk 

 • Avansert vitenskapelig plattformsamarbeid med flere selskaper innen sirkulær fermentering med lav innvirkning på miljøet som er nær kommersialisering​ 

Last ned vårt Rundskriv og Milepæler for Restaurering 2023 (EN)​

Mål for 2030

 • 50% sirkulære og gjenopprettende ingredienser i fôret vårt innen 2030 

 • Vi ønsker å separere fôrforsyningskjedene fra å konkurrere direkte med mat til humankonsum 

 • Øke bruken av sirkulære ingredienser​ 

 • Øke bruken av gjenopprettende ingredienser​ 

 • Årlig rapportering om samsvar med hotspot-råvarer​ 

 • Økt åpenhet​ og kunnskapstilnærming 

Vårt samfunnsengasjement

Vi engasjerer oss aktivt i hele verdikjeden vår, fordi vi mener at vi kan påvirke samfunn gjennom kompetansehevende tiltak. ​

Vi tilbyr kurs og utviklingsprogrammer for ansatte, kunder og lokalsamfunn. Vi engasjerer oss aktivt i tredjeparts forbedringsprogrammer for havbruk og fiskeri, samt leverandørforbedringsinitiativ. Gjennom disse initiativene har vi som mål å hjelpe 100 000 mennesker hvert år innen 2030.​

Vi fremmer menneske- og arbeidstakerrettigheter gjennom initiativer som ansvarlig lønn og mål om mangfold.​

Gjennom innovasjon utvikler vi fôr som gjør det mulig for folk å ta sunnere og mer bærekraftige kostholdsvalg. Vi fortsetter å delta aktivt i den offentlige debatten om bærekraftig ernæring.

­


Milepæler i 2023

 • Over 45 000 mennesker har blitt påvirket av kompetansehevende tiltak

 • 97% av arbeidsstokken får lønn på eller over levelønnsnivå​, en liten nedgang fra 98% i 2022

 • En Net Promoter Score (NPS) på 49 blant våre ansatte. En økning fra 45 i 2022. Dette plasserer BioMar blant de 10% beste i produksjonsindustrien

 • Kvinner i ledelsen økte fra 26% til 27%. Generelt er det 21% kvinner totalt i arbeidsstokken. 34% av alle nyansatte ledere var kvinner

 • Arbeidsgruppen for Vest-Afrika ble lansert gjennom Global Round Table for å forbedre ESG-virkningene av fiskeriene

 • BioMar bidro til en sosial revisjon av innvirkningen fra den marine ingrediensindustrien i Senegal og Mauritania

Last ned Enable People-milepælene 2023 (EN)

Mål for 2030​

 • 100 000 mennesker er direkte og indirekte engasjert i kompetansehevende tiltak hvert år innen 2030 

 • Alle lønninger over levelønnsnivå​ 

 • 100% lik progresjon gjennom karrieren​ 

 • 100% likelønn 

Resultater (14)

  Blå-grønt fôrsamarbeid

  Under konferansen Aqua Next i Stavanger ble det annonsert nye samarbeid for bærekraftige fôrråvarer til norsk havbruk og landbruk.

  Les mer

  BioMar AS bygger nytt administrasjonsbygg på Myre

  BioMar Norge har inngått en avtale med Øksnes Entreprenør om bygging av nytt administrasjonsbygg i tilknytning til vår fabrikk på Myre i Øksnes kommune/ Vesterålen.

  Les mer

  Yield10 Bioscience og BioMar satser på dyrking av fiskeolje på land

  Yield10 Bioscience og BioMar Group har inngått avtale om et langsiktig samarbeid om kommersialisering av Camelinaolje som inneholder like mye EPA og DHA som fiskeolje.

  Les mer

  Historisk råvaresamarbeid

  Fra restråstoff av villfisk til laksefilèt – Holmøy Maritime, Eidsfjord Sjøfarm og BioMar har inngått et sirkulært råvaresamarbeid på kortreist fôrproduksjon.

  Les mer

  Innkjøp av Benson Hill-råvarer gir økt bærekraft for BioMars fiskefôr

  BioMar kjøper inn Benson Hill-råvarer i løpet av flere sesonger framover som en del av målet med å skape gjenopprettende forsyningskjeder for soya.

  Les mer

  BioMar reduserer klimagassutslipp

  Som en del av våre Climate Action 2030-ambisjoner, iverksetter BioMar tiltak for å redusere avhengighet av fossilt brensel og redusere klimagassutslipp.

  Les mer

  BioMar forplikter seg til høyst ambisiøs vei mot netto null

  BioMar er den første globale leverandøren av oppdrettsfôr som stadfester 1,5°C-målet som et middel for å nå netto null under Science Based Targets initiative (SBTi).

  Les mer

  Kutter nox utslipp med nesten 90%

  Kryssholm har vært gjenstand for store oppgraderinger de siste årene, og skipet er et av markedets mest moderne og miljøvennlige fôrbåter.

  Les mer

  BioMar Norge og Bio Feeder utvider samarbeidet

  Kryssholm - Et nytt og høyteknologisk fartøy for transport av fiskefôr.

  Les mer

  BioMar Norge og bio feeder utvider samarbeidet om en ny og topp moderne hybridbåt

  Kryssholm - Et nytt og høyteknologisk fartøy for transport av fiskefôr blir klart i 2021.

  Les mer

  Innkjøp av Benson Hill-råvarer gir økt bærekraft for biomars sjømatfôr

  BioMar kjøper inn Benson Hill-råvarer i løpet av flere sesonger framover som en del av målet med å skape gjenopprettende forsyningskjeder for soya.

  Les mer

  Kutter nox utslipp med nesten 90%

  Kryssholm har vært gjenstand for store oppgraderinger de siste årene, og skipet er et av markedets mest moderne og miljøvennlige fôrbåter.

  Les mer