Innkjøp av Benson Hill-råvarer gir økt bærekraft for BioMars fiskefôr

Benson Hill, Inc., et matteknologiselskap som fokuserer på det naturlige genetiske mangfoldet i planteriket, og Danmark-baserte BioMar, har inngått et strategisk samarbeid for å forbedre BioMars innkjøpsprogram ytterligere – ved å bruke Benson Hill-soya. Samtidig fortsetter arbeidet med å vurdere hvilken påvirkning sammensetningen av høyytelsesfôr har på bærekraft.

BioMar kjøper inn Benson Hill-råvarer i løpet av flere sesonger framover som en del av målet med å skape gjenopprettende forsyningskjeder for soya. Fôr er både havbruksnæringens største kostnadsdriver og den største bidragsyteren til karbonavtrykket fra næringen.

Benson Hill arbeider mot bærekraftsmål gjennom hele prosessen med utvikling og produksjon av råvarer – fra overvåking av regenerativ og avskogingsfri praksis på gårdene til reduksjon av de stegene i foredlingen der anrikningen av proteininnholdet krever mye vann og energi. Sammen vurderer selskapene hvordan fordelene med Benson Hill-råvarer fremmer BioMars bærekraftprogram og reduserer negative aspekter ved oppdrett for BioMars kunder.

- BioMar har forpliktet seg til å redusere miljøpåvirkningen fra fôret vårt, og 97 % av karbonavtrykket kommer fra råvarer i fôret, sier Morten Holdorff Møjbæk, Global Sourcing Director i BioMar Group.

- Da vi i fjor trakk oss ut av det russiske råvaremarkedet, var det viktig for oss å finne leverandører som forplikter seg til å samarbeide med oss for å sikre at vi leverer på våre ambisjoner om ansvarlige innkjøp. Benson Hills sirkulære forretningsmodell, det robuste amerikanske nettverket av bønder og sporbarhet tilbake til frø, gjør selskapet til en ideell samarbeidspartner.

Selskapene forventer at dette samarbeidet vil vise at det er mulig å redusere karbonutslippet i verdens raskest voksende proteinsektor samtidig som man møter markedets krav til sporbarhet. Forbruket av blå matvarer fortsetter å stige på global basis. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk har det globale forbruket av blå matvarer (unntatt alger) økt i snitt med 3 % hvert år siden 1961, sammenlignet med en befolkningsvekst på 1,6 %. I 2020 nådde den globale havbruksproduksjonen rekordhøye 122,6 millioner tonn.

– Ved å samarbeide med en global leder som BioMar, kan vi bidra til å ytterligere øke bransjens innsats mot å skape avskogingsfrie forsyningskjeder og redusere karbonavtrykket til produkter forbrukerne elsker, sier Matt Crisp, administrerende direktør i Benson Hill. – Gjennom dette samarbeidet vil Benson Hill og BioMar kunne forske videre på hvordan plantebaserte råvarer med høyt proteininnhold og lavt oligosakkarid fungerer for havbruk i stor skala, og potensielt redusere bruken av en av de største bidragsyterne til karbonutslipp i forsyningskjeden. Klok forvaltning av klodens ressurser er avgjørende for reisen mot en omforming av den globale havbruksnæringen.

Ifølge FAIRR Initiative, et investornettverk som har som mål å øke bevisstheten rundt risikoer innenfor viktige Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold («ESG») og intensiv animalsk proteinproduksjon, er fôrproduksjon «forbundet med utvinning av store mengder villfisk, som kan true bestander.» Forskning på råvarer som er avledet fra soya med høy proteinkonsentrasjon ved hjelp av etiske metoder, kan være en langsiktig løsning. Separat ble Benson Hill nylig ProTerra-sertifisert og bekreftet derved ESG-prinsippene som styrer selskapets arbeid med å levere råvarer uten GMO-stoffer til markeder i og utenfor USA.