ORBIT

Spesialfôret for resirkulasjonsanlegg i akvakultur

I nyheten ORBIT setter vi fokus på tilvekst, vannkvalitet og belastning på biofilteret. ORBIT er perfekt balansert ernæring for fisken, laget for maksimal utnyttelse av næringsstoffer. I praksis gir ORBIT samme gode tilvekst som vår CPK, men med en redusert fôrfaktor.

ORBIT har spesiell fokus på vannkvalitet

Konseptet ble utviklet av BioMar til produksjon av porsjonsørret i resirkuleringsanlegg (RAS).

 • ORBIT til ørret har gitt opp mot 20 % produksjonsøkning på samme biofilterkapasitet. Dette sier mye om konseptets potensiale.

 • Vi har nå videreutviklet ORBIT til laks.

ORBIT for laks

ORBIT for laks er konstruert for høy tilvekst og lav fôrfaktor. Redusert belastning på biofiltrene gir forbedret vannkvalitet og kan tillate økt produksjon på eksisterende biofilterkapasitet.

 • Høy fysisk kvalitet og presise nivåer av næringsstoff

  Effektene oppnås ved høy fysisk kvalitet, høy fordøyelighet, høye og presise nivåer av essensielle næringsstoff, samt en reduksjon i fekalieproduksjon.

 • Bruksområde

  ORBIT er beregnet spesielt for RAS anlegg, men kan fint benyttes på gjennomstrømmingsanlegg hvor det er spesielle rensekrav.

ORBIT – et optimalt fôr

Oppdrett i moderne resirkuleringsanlegg krever at en tar like godt vare på både fisken og bakteriene som lever på biofilteret. Med ORBIT reduseres belastingen på biofiltrene, og i praksis kan produksjonen økes på eksisterende biofilterareal. ORBIT leveres også som ORBIT INTRO, med fokus på helse i forbindelse med vaksinering og utsett til sjø.

Et optimalt fôr på mange måter

ORBIT skiller seg fra dagens settefiskfôr på flere områder. Bedre proteinfordøyelighet gir mindre nitrogen til utslipp i vannmiljøet. Våre forsøk viser en reduksjon i nitrogenutslipp over fiskens gjeller i form av ammoniakk på 11 % (figur 1). Teoretisk medfører dette at eksisterende biofilterkapasitet kan håndtere en økning i utfôring rundt 10 % ved bruk av ORBIT.

ORBIT - omfattende dokumentasjon

Omfattende forskningsprogram

Det hele startet i Danmark med oppdrett av ferskvannsørret, hvor det viktigste er god tilvekst og stor produksjon uten å øke utslipp til ferskvannsresipientene. Konseptet er videreutviklet og nå gjennomdokumentert også i North Sea og Americas på laks. Bak ORBIT ligger et omfattende forskningsprogram med forsøk som har vært gjennomført i løpet av de 3 siste årene, og resultatene er nå implementert i ORBIT.

En rekke råvarekombinasjoner har vært testet ut for å finne de optimale råvarer for ønsket effekt på fekaliestruktur (figur 2).

ORBIT – FÔRET FOR RESIRKULERINGSANLEGG

 • Gir like god vekst som de beste ordinære fôr til settefisk

 • Gir lavere fôrfaktor enn de beste ordinære fôr til settefisk

 • Gir beste vannkvalitet

 • Gir mindre utslipp av nitrogen og organisk stoff

 • Reduserer belastningen på biofilter

 • Gir bedre tarmhelsestatus