Các Giải Pháp Sáng Tạo

BioMar thúc đẩy cách tiếp cận đổi mới mở trong nội bộ cũng như với các nhà khoa học và tổ chức tài năng. Điều này mở đường cho những đổi mới mang tính đột phá về nguyên liệu thức ăn và giải pháp thức ăn mới.

Quá trình đổi mới BioMar

Giải pháp bền vững đòi hỏi sự đổi mới. Chúng tôi đã suy nghĩ lại cách tiếp cận của chúng tôi và tái hiện các con đường mới để phục vụ tốt hơn nhu cầu trong tương lai. Chúng tôi đã nâng cấp quy trình làm việc nội bộ của mình để tăng tốc đổi mới toàn diện để cung cấp thức ăn và dịch vụ sáng tạo mà giải quyết nhu cầu thị trường.

Quá trình đổi mới của chúng tôi cho phép chúng tôi linh hoạt xử lý để xác định các nhà cung cấp tiềm năng và các thành phần mới, và nhanh chóng thương mại hóa các sản phẩm và giải pháp mới.

Gửi sản phẩm của bạn vào quy trình đổi mới của chúng tôi

Bạn có muốn BioMar sử dụng nguyên liệu thô của bạn trong thức ăn chăn nuôi của chúng tôi không? Hiện tại bạn có đang đưa nguyên liệu thức ăn mới ra thị trường không? Hãy gửi nó để xem xét trong quy trình đổi mới của chúng tôi.

Đổi mới trên toàn thế giới

Global Research & Development