SmartCare

You care. We care.

SmartCare là một chương trình chăm sóc sức khỏe phòng ngừa giúp giải quyết những thách thức hàng đầu về sức khỏe.

Chương trình SmartCare của BioMar là một loạt các giải pháp thức ăn chức năng đã được chứng minh trên toàn cầu dành cho các loài thủy sản. SmartCare là một chương trình bổ sung giúp người nuôi giải quyết những thách thức hàng ngày gặp phải trong hoạt động nuôi trồng thủy sản của họ. Bằng cách điều chỉnh các thành phần dinh dưỡng và chức năng, SmartCare cho phép người nuôi cá tăng cường sức khỏe, hiệu suất và sự phát triển của cá.

Nội dung này yêu cầu sự đồng ý của cookie
  1. Cookies thống kê

  2. Cookie tiếp thị