EXIA Perform feed for shrimp

EXIAPerform

Đối tượng nuôi

Nhãn hàng

Giai đoạn

Phân loại​

Tiêu chuẩn​

Đặc Điểm Sản Phẩm

Exia biểu diễn là một loại thực phẩm được thiết kế để tạo ra sự tăng trưởng bền vững, với lợi nhuận kinh tế tuyệt vời trong vụ mùa.

  • Hoàn thành, chế độ ăn uống tiêu hóa tốt, đặc biệt là điều chỉnh để thúc đẩy hiệu quả và kết quả năng suất cao.

  • Thiết kế của thực phẩm này tập trung vào việc tìm kiếm sự phát triển tốt hơn với các yếu tố chuyển đổi thực phẩm thấp.

  • Thực phẩm với sự ổn định tốt trong nước, thành phần vật lý tuyệt vời và khả năng hấp dẫn cao.

Giải Pháp Thức Ăn

Thúc đẩy tăng trưởng và hiệu suất

Tìm hiểu thêm