EXIA Prime feed for shrimp

EXIAPrime

Đối tượng nuôi

Nhãn hàng

Giai đoạn

Phân loại​

Cao cấp​

Đặc Điểm Sản Phẩm

EXIA Prime đã được phát triển để đảm bảo kết quả không đổi của lợi nhuận và năng suất cao. Exia Prime có cách sử dụng tốt hơn trong điều kiện chuyên sâu hoặc nhu cầu trao đổi chất cao từ tôm.

  • Với nguyên liệu thô và các liên kết vi mô được lựa chọn cụ thể để chịu được năng suất cao trong các hệ thống chuyên sâu.

  • Được thiết kế để giảm thời gian nuôi cấy, tạo ra tốc độ tăng trưởng cao và chuyển đổi thực phẩm tối ưu.

  • Thành phần vật lý tuyệt vời, khả năng hấp dẫn và mức độ tiêu hóa cao.

Giải Pháp Thức Ăn

Thúc đẩy tăng trưởng và hiệu suất

Tìm hiểu thêm