Intro Plus MT top performance starter fish feed

introPLUS MT

Đối tượng nuôi

Yellowtail Kingfish

Giai đoạn

Starter

Phân loại​

Top performance